Yenzani ntoni iKliniki yezoMthetho?

Inkqubo yezomthetho yaseMzantsi Africa inokusebenza kuphela ukuba iyafikeleleka yaye iyathembakala emehlweni abantu abaqhelekileyo. IKliniki yezoMthetho imi kwindawo entle ukuze yandise ufikelelo kwezobulungisa kwabangathathi ntweni nabavalalwe amathuba.

IKliniki yezoMthetho ise-18-24 Crozier Street, eStellenbosch, isebenza njenge-ofisi yamagqwetha epheleleyo, enikela ngeenkonzo zomthetho kubantu abangathathi-ntweni nabavalelwe amathuba kwakhona kuqeqeshwa abafundi bezomthetho kunyaka wokugqibela namagqwetha asaqeqeshwayo ngokusebenza komthetho. Amagqwetha namagqwetha asaqeqeshwayo abonakala kumaqonga ohlukeneyo omthetho kwisixeko sase-Boland.iKliniki ikwalondoloza ukubopheleleka kwezomthetho iqhuba ii-workshop ngokugxothwa kwindawo ohlala kuyo, amatyala amalunga nemali kunye nobundlobongela bosapho.

IKliniki ikwanikela iinkxaso kwiinkonzo zomthetho kwii-ofisi ezise-Ceres, eStellenbosch, kunye naseSomerset West. Abantu abangathathi ntweni nabavalelwe amathuba bancedwa ngabasebenzi bale kliniki yomthetho ngemiba eyahlukeneyo yomthetho njengokugxothwa kwiindawo abahlala kuzo, imiba yoqhawulo-mtshato, umthetho wentsapho amatyala abandakanya imali, nezinye. Le Kliniki yezoMthetho ijongene ngokukhethekileyo nokukhutshwa kwabantu ezifama, nto leyo ngoku ingomnye umba obaluleke kakhulu kummandla waseBholani. Ukukhutshwa kwabantu kwiindawo abahlala kuzo okubangela ukuba bangabi namakhaya kusisisongelo sokwenene kumalungelo abasebenzi basezifama nabantwana babo yaye baba ziindwayinge ezingenathemba lokufumana amakhaya nokukhusela iintsapho zabo.


 

2024 © UX Design & Development by NetMechanic
 
 

Please take notice that a class action will be instituted in the Western Cape Division of the High Court of South Africa against the companies and individuals listed below:

 1. Lifestyle Direct Group International (Pty) Ltd
 2. Capital Lifestyle Solutions (Pty) Ltd t/a Lifestyle Legal
 3. Loan Tracker SA (Pty) Ltd
 4. Loan Spotter SA (Pty) Ltd
 5. Loan Match SA (Pty) Ltd
 6. Loan Choice SA (Pty) Ltd
 7. Loan Quest SA (Pty) Ltd
 8. Loan Connector SA (Pty) Ltd
 9. Loan Hub SA (Pty) Ltd
 10. Loan Zone SA (Pty) Ltd
 11. Loan Locator SA (Pty) Ltd
 12. Loan Scout SA (Pty) Ltd
 13. Loan Tracer SA (Pty) Ltd
 14. Loan Detector SA (Pty) Ltd
 15. Lifestyle Legal (Pty) Ltd
 16. Lifestyle Attorneys (Pty) Ltd
 17. All Wheel Auto (Pty) Ltd
 18. Damian Malander
 19. Nandie Paich

Please take notice further that the class action will be brought on behalf of the following class:

“All persons who have had any monies debited from their bank accounts and/or who have been harassed and threatened in connection with any demand for or collection of payment by any of the respondents at any time from 20 May 2015 to date on the basis of them having concluded purported agreements with any of the respondents through any of the websites listed below:

Should you wish not to be a member of the class you may opt out of the class by notifying the class action attorneys of record, the Stellenbosch University Law Clinic, of your choice to so opt out by no later than Monday 30 October 2023.

The Stellenbosch University Law Clinic can be contacted at:

18 – 24 Crozier Street
Stellenbosch
Telephone: (021) 808 3600
Email: rhkadmin@sun.ac.za

Electronic copies of the Court’s order certifying the class action and the particulars of claim therein shall be available on the Stellenbosch University Law Clinic’s webpage – https://www.sulawclinic.co.za

You may contact the Stellenbosch University Law Clinic through the details provided above should you wish to obtain more information about the class action.