Imibono kunye nenjongo yeKliniki yomthetho

1. ESIKHOLELWA KUKO

 

1.1  Umbono

Umbono weKliniki yomthetho ku:

 • Abahlali abaxhotyisiweyo ngokomthetho nabomeleleyo belungele ukumela amalungelo abo, njengabantu ngabanye okanye njengabahlali;
 • Abo baphumelele izifundo zomthetho abaqeqeshwe ngokusemagqabini abakwezona ndawo ziphezulu ngokuphathelele ukuqesheka kwabo; kwakunye
 • Nabona bahlali baninzi boMzantsi Afrika abaziphapheleyo iimbopheleleko zabo zobulungisa ekuhlaleni.

1.2  Injongo

Ukwenza umbono wethu ube yinto yokwenene iKliniki yomthetho, ngamaphulo entsebenziswano okanye ezinye iindlela, inika iingcebiso zobungcali kunye nokumelwa kumatyala aqhelekileyo kubahlali abafanele ukufumana uncedo lwezomthetho e-Stellenbosch nakwiindawo ezingqongileyo kwaye sifundisa ngemfundo yezomthetho, kubandakanya nemfundo ye-Clinical Education kumagqwetha asaqeqeshwayo, abafundi bezomthetho kunyaka wokugqibela kunye namalungu oluntu, kuquka nabo bahluphekayo nababekade bejongelwa phantsi.


1.3  Izinto esizixabisileyo

IKliniki yezoMthetho ilindele ukuba bonke abaqeshwa balondoloze imilinganiselo esisiseko yentlangano ekuphatheni abathengi, abasebenzi, nabanye ababandakanyekileyo:

 • Ukuzimisela nokuthanda
 • Ukucaca eluntwini
 • Ukuthembeka nengqibelelo
 • Intlonelo

 

 

2024 © UX Design & Development by NetMechanic
 
 

Please take notice that a class action will be instituted in the Western Cape Division of the High Court of South Africa against the companies and individuals listed below:

 1. Lifestyle Direct Group International (Pty) Ltd
 2. Capital Lifestyle Solutions (Pty) Ltd t/a Lifestyle Legal
 3. Loan Tracker SA (Pty) Ltd
 4. Loan Spotter SA (Pty) Ltd
 5. Loan Match SA (Pty) Ltd
 6. Loan Choice SA (Pty) Ltd
 7. Loan Quest SA (Pty) Ltd
 8. Loan Connector SA (Pty) Ltd
 9. Loan Hub SA (Pty) Ltd
 10. Loan Zone SA (Pty) Ltd
 11. Loan Locator SA (Pty) Ltd
 12. Loan Scout SA (Pty) Ltd
 13. Loan Tracer SA (Pty) Ltd
 14. Loan Detector SA (Pty) Ltd
 15. Lifestyle Legal (Pty) Ltd
 16. Lifestyle Attorneys (Pty) Ltd
 17. All Wheel Auto (Pty) Ltd
 18. Damian Malander
 19. Nandie Paich

Please take notice further that the class action will be brought on behalf of the following class:

“All persons who have had any monies debited from their bank accounts and/or who have been harassed and threatened in connection with any demand for or collection of payment by any of the respondents at any time from 20 May 2015 to date on the basis of them having concluded purported agreements with any of the respondents through any of the websites listed below:

Should you wish not to be a member of the class you may opt out of the class by notifying the class action attorneys of record, the Stellenbosch University Law Clinic, of your choice to so opt out by no later than Monday 30 October 2023.

The Stellenbosch University Law Clinic can be contacted at:

18 – 24 Crozier Street
Stellenbosch
Telephone: (021) 808 3600
Email: rhkadmin@sun.ac.za

Electronic copies of the Court’s order certifying the class action and the particulars of claim therein shall be available on the Stellenbosch University Law Clinic’s webpage – https://www.sulawclinic.co.za

You may contact the Stellenbosch University Law Clinic through the details provided above should you wish to obtain more information about the class action.