iMibono neMisebenzi yeKliniki yezomThetho

1. ESIKHOLELWA KUKO

 

1.1  Umbono

Umbone weKliniki yomthetho ku:

  • Abahlali abaxhotyisiweyo ngokomthetho nabomeleleyo belungele ukumela amalungelo abo, njengabantu ngabanye okanye njengabahlali;
  • Abo baphumelele izifundo zomthetho abaqeqeshwe ngokusemagqabini abakwezona ndawo ziphezulu ngokuphathelele ukuqesheka kwabo; kwakunye
  • Nabona bahlali baninzi boMzantsi Afrika abaziphapheleyo iimbopheleleko zabo zobulungisa ekuhlaleni.

1.2  Umsebenzi 

Ukwenza umbono wethu ube yinto yokwenene iKliniki yezoMthetho ngamaphulo entsebenziswano okanye ezinye iindlela, inikela icebiso elisemagqabini nokumelwa kwezomthetho kumatyala aqhelekileyo kubahlali abakufanelekelayo ukuncedwa ngokwezomthetho e-Stellenbosch nakwimimandla ekufutshane yaye silungiselela nemfundo yezomthetho kuquka imfundo yomthetho wezonyango, kumagqwetha asaqalayo, abafundi bezomthetho abakunyaka wokugqibela nakubahlali kuquka abo bangamahlwempu nabavalelwe amathuba.


1.3  Amaxabiso

IKliniki yezoMthetho ilindele ukuba bonke abaqeshwa balondoloze imilinganiselo esisiseko yentlangano ekuphatheni abathengi, abasebenzi, nabanye ababandakanyekileyo:

  • Ukuzimisela nokuthanda
  • Ukuba phandle
  • Ukuthembeka nengqibelelo
  • Intlonelo

 

 

2022 © UX Design & Development by NetMechanic