Imbali

Le Kliniki yezoMthetho ikwiikhotheji ezine zeVictoria kwiSitrato iCrozier. Ezi khotheji ziziindawo zamagugu yaye zibumba inxalenye yomqolo weekhotheji eziqhawu-qhawukileyo ezintlanu ezisusela ngasekupheleni kwenkulungwane ye-19. Ngowe-1968, imithi yom-oki ekwiSitrato iCrozier yavakaliswa njengamagugu elizwe.

1975

 • Ngo-2 Matshi 1975, i-Stellenbosch University Juridical Society (i-Society), iziko elimela abafundi bomthetho, lafaka isicelo esibhaliweyo kwingotya yeCandelo lezoMthetho. Lo Mbutho wacela isigunyaziso kwiCandelo lezoMthetho sokumiselwa kweskimu soncedo lwezomthetho oluphakanyiswayo (iSkimu). Esi Skimu sasijoliswe ekunikelweni kweenkonzo zomthetho zasimahla kubahlali nokunikela umlinganiselo othile woqeqesho olusebenzisekayo lwezomthetho kubafundi bezomthetho.
 • ICandelo lezoMthetho lagunyazisa iSkimu yaye samiselwa nge-16 ka-Aprili 1975.
 • Esi Skimu sasiqhutywa ngabafundi bezomthetho abaphambili abanikela uncedo lwezothetho phantsi kweliso labezomthetho abasuka kwiCandelo lezoMthetho kwakunye neenkampani zabucala ezingaphandle kweYunivesithi yaseStellenbosch. Kuqala iinkonzo zazinikelwa ubusuku obunye ngeveki kwisikolo sasekuhlaleni yaye zazijolise ekunikeleni uncedo lwezomthetho kwabebala nabantsundu bommandla waseCloetesville. 

1978

 • IBhunga leYunivesithi yaseStellenbosch lagunyazisa ukuvulwa (okuyinxenye) kwe-SU kubafundi ‘abangekho mhlophe’ okwesihlandlo sokuqala, kuphela kubafundi abaphumelele kwizifundo ebezingafumaneki kubo kwezinye iindawo zaseNtshona Kapa.

1987

 • Ebudeni bowe-1987, iskimu soncedo lwezomthetho satshintsha saba yiKliniki yoNcedo lwezoMthetho esebenza ngokupheleleyo. I-Stellenbosch University Legal Aid Clinic yayisebenza phantsi kwezibele zeCandelo lezoMthetho kwiYunivesithi yase-Stellenbosch yaye ngoko yayisele inee-ofisi zayo ekwakuncedwa kuzo abantu kwiSitrato i-Crozier. 

1988

 • Ngowe-1988 kwatyunjwa uMlawuli wokuqala weStellenbosch University Legal Aid Clinic, uNkszn. uLutricia Roos, oligqwetha eliphumeleleyo. Kanti wayelibhinqa lokuqala elalinguMphathi kwiKliniki yoNcedo loMthetho eMzantsi Afrika. 

1995

 • Ngowe-1995, i-Stellenbosch University Legal Aid Clinic yavelisa nayo igqwetha lokuqala elibhinqileyo elagqiba amanqaku alo njengommeli kwiKliniki yoNcedo lwezoMthetho eMzantsii Afrika. Ngaphambili, amanqaku ayenokugqitywa kuphela kwinkampani yezomthetho yabucala.
 • Kantii ngowe-1995 ii-ofisi zeKliniki yoNcedo lwezoMthetho zathutha zaya kutsho kwindawo eyayisakuba yi-Lückhoff School kwiNdlela iBanhoek, phakathi kwi-"Die Vlakte" (isi-Afrikaans see“Fleti”), eyayisisikolo sokuqala samabanga aphezulu sesi-Afrikaans sabantwana bebala eBholani. 

2018

 • Ngowe-2018, iKliniki yoNcedo lwezoMthetho iye yatshintsha igama. IKliniki yoNcedo lwezoMthetho yatshintshwa kwathiwa yiKliniki yezoMthetho yeYunivesithi yaseStellenbosch ukuze imele ulungelelwano olungakumbi nowona msebenzi wale Kliniki, engajongananga kuphela nokulungiselelwa koncedo lwezomthetho, kodwa ikwaquka ukuqhutywa kwemfundo yezomthetho neluncedo.
 • Ngowe-2018, le Kliniki yabuyela kwiSitrato i-Crozier, emelene ngqo noCandelo lezoMthetho. Olu tshintsho luneenzuzo ezininzi, eziquka ukuba kufutshane neCandelo lezoMthetho ngaloo ndlela eziquka ukwabelana ngezinto zezomthetho. Kanti oku kwenza le Kliniki ifikeleleke ngakumbi kubahlali ebancedayo (ekubeni ikufutshane nerenke yeeteksi ekwiSitrato iBird, nto leyo eyenza le Kliniki ibe kufutshane ebantwini).

 

 

2024 © UX Design & Development by NetMechanic
 
 

Please take notice that a class action will be instituted in the Western Cape Division of the High Court of South Africa against the companies and individuals listed below:

 1. Lifestyle Direct Group International (Pty) Ltd
 2. Capital Lifestyle Solutions (Pty) Ltd t/a Lifestyle Legal
 3. Loan Tracker SA (Pty) Ltd
 4. Loan Spotter SA (Pty) Ltd
 5. Loan Match SA (Pty) Ltd
 6. Loan Choice SA (Pty) Ltd
 7. Loan Quest SA (Pty) Ltd
 8. Loan Connector SA (Pty) Ltd
 9. Loan Hub SA (Pty) Ltd
 10. Loan Zone SA (Pty) Ltd
 11. Loan Locator SA (Pty) Ltd
 12. Loan Scout SA (Pty) Ltd
 13. Loan Tracer SA (Pty) Ltd
 14. Loan Detector SA (Pty) Ltd
 15. Lifestyle Legal (Pty) Ltd
 16. Lifestyle Attorneys (Pty) Ltd
 17. All Wheel Auto (Pty) Ltd
 18. Damian Malander
 19. Nandie Paich

Please take notice further that the class action will be brought on behalf of the following class:

“All persons who have had any monies debited from their bank accounts and/or who have been harassed and threatened in connection with any demand for or collection of payment by any of the respondents at any time from 20 May 2015 to date on the basis of them having concluded purported agreements with any of the respondents through any of the websites listed below:

Should you wish not to be a member of the class you may opt out of the class by notifying the class action attorneys of record, the Stellenbosch University Law Clinic, of your choice to so opt out by no later than Monday 30 October 2023.

The Stellenbosch University Law Clinic can be contacted at:

18 – 24 Crozier Street
Stellenbosch
Telephone: (021) 808 3600
Email: rhkadmin@sun.ac.za

Electronic copies of the Court’s order certifying the class action and the particulars of claim therein shall be available on the Stellenbosch University Law Clinic’s webpage – https://www.sulawclinic.co.za

You may contact the Stellenbosch University Law Clinic through the details provided above should you wish to obtain more information about the class action.