MAYELA NATHI

Nazi ezona njongo ziphambili zeKliniki yezoMthetho:

  1. Ukwazisa nokuxhobisa abantu abafanelekayo ngofikelelo olunobulungisa nolunokulingana kwiinkonzo nenkxaso yezomthetho esemgangathweni nefikelelekayo
  2. Ukuxelela nokuxhobisa abantu abafanelekayo ngokusasazwa nokulungiselelwa kwenkcazelo noqeqesho lwezomthetho olusemgangathweni
  3.  Ukulungiselela uphuhliso olusemagqabini nolobuqu lwamagqwetha asafundayo nabanye abasebenzi beKliniki yezoMthetho, ngeengcebiso, uqeqesho, ukubekw’ esweni nokuqhelana nokusebenzisa umthetho
  4. Ukulungiselela imfundo, kuquka imfundo yomthetho wezonyango, kubafundi bezomthetho ngokubafundisa nokubaqhelanisa nokusebenza komthetho (ngokusebenzisana neCandelo lezoMthetho leYunivesithi yase-Stellenbosch)
  5. Ukukhuthaza iziseko ezingqingqwa zolawulo
  6. Ukulondoloza ubukho beKlinikhi yezoMthetho namandla ayo okunikela iinkonzo ezifanelekayo, ezifikelelekayo

Ngokufezekiswa kwezi njongo, iKliniki yezoMthetho inegalelo kwiinjongo ezichuliweyo zeYunivesithi ngokuqinisekisa ukuba, kuqala, iqhubeka izimisele ekwenzeni banzi ufikelelo ngokusabela kwiimfuno zabo baxhamla kuyo, ingakumbi abo bahlala kwiindawo ezisesichengeni; ngokwandisa nokuhambisela phambili iprofayili yokwahlukana kwabasebenzi beKliniki yezoMthetho ngokugaya okumandla; ukuphuhlisa nokulondoloza abasebenzi beKliniki yezoMthetho kumaqela abekiweyo; nokuyila inkcubeko nemo ehlangeneyo yeKliniki yezoMthetho eyamkela ukwahlukana nemilinganiselo yeYunivesithi; okwesibini, ukunikezela umsebenzi okumgangatho ophezulu kwinkalo nganye yokusebenza kwayo ngokumilisela nokusebenzisa iinkqubo zokuphendula neenkqubo zokunikela ingxelo kule ntlangano; kanti okokugqibela izama ukufikelela ukuba negalelo kwibutho labantu ngokuthi ngendlela ebonisa ukuzibophelela nengqiqo iqhube amaphulo achuliweyo; ihlola inkqubela rhoqo; yaye isabela nakwimo etshintsha rhoqo esebenza kuyo.


2022 © UX Design & Development by NetMechanic