NGABA UYAFANELEKA?

Nceda ubone zonke iindawo esizincedayo kule mephu ingezantsi.

Ukuba isixhobo sakho asimxhasi uGeolocation, ngoko nceda ufake idilesi/isixeko/ikhowudi yeposi yakho kwindawo elungiselelweyo ukuze sibone ukuba ungena kwindawo esiyincedayo na.

Nceda uzalise le fomu ingezantsi ukuze sibone enoba uyalufanelekela na uncedo lwezomthetho.


Services Areas

Asikwazanga ukufumana indawo yakho.

Nceda ufakae ikhowudi yakho yeposi/qhosha kwaye ucofe ukukhangela.

Iiyure zoShishino

Stellenbosch

uMvulo,uLwesibini,uLwesine: 8:00 to 16:00
uLwesithathu,uMgqibelo,iCawe: Kuvaliwe
uLwesihlanu: 8:00 to 15:00
Iklinikhi ivaliwe kwiholide zikawonkewonke

Worcester

Nceda uqhagamshelane neKlinikhi yeMthetho malunga nokuba siza kuba nini kule dilesi.

Ceres

Nceda uqhagamshelane neKlinikhi yeMthetho malunga nokuba siza kuba nini kule dilesi.

Iindlela zovavanyo

Nceda ugcwalise ifomu elingezantsi ukuchonga ukuba ngaba unelungelo lokufumana uncedo lomthetho.

Imali Yenyanga

 
Wena
uMlingani
Iyonke
Intlawulo eqingqiweyo ephuma qho, ohlawula ngokoqobo nyanga zonke / ngeveki kodwa esoloko ichazwa njengesimbuku sonyaka, esihlawulwa ngumqeshi kumqeshwa. Imali eza kufakwa imele ilingane nomvuzo wenyanga.
Isixa semali ehlawulwa umntu rhoqo ukuze ahlawulelwe iimfuno okanye iindleko.
Isibonelelo okanye umnikelo wemali. U-SASSA akaqukwanga.
Isixa semali esongezwa kumvuzo womntu njengendlela yokumvuza ngomsebenzi omhle, isahlulo esithe chatha okanye umnikelo ohlawulwa konesabelo kwinkampani.
Imali ehlawulwa rhoqo ngomkhamo othile njengenxalenye yotyalo-mali.
Isixa esifunyanwa njengerente.
Ukulungiselelwa kwenkxaso yemali yeendleko zomntu zokuphila, okanye inkxaso elungiselelwe loo njongo. Isebenza kuphela kumceli. Isondlo sabantwana asisayi kuqukwa.
Olunye uhlobo lwengeniso engokwemali okanye enokutsalwa okanye isiwe kwixabiso lemali.
Inkqubo yokutsala okanye ukubamba irhafu kwimbuyekezo njengoko umqeshwa eyifumana ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba yi-PAYE.

Iimpahla

 
Wena
uMlingani
Iyonke
Do you own a house Value of house if you subtract outstanding mortgage
Assets, such as cars or investments
2022 © UX Design & Development by NetMechanic