Geskiedenis

Die Regskliniek gebruik vier Victoriaanse huisies in Crozierstraat as kantore. Die huisies is erfenispersele wat deel uitmaak van ’n ry met vyf skakelhuisies wat uit die laat- 19de eeu dateer. Die eikebome in Crozierstraat is in 1968 tot nasionale monumente verklaar.

1975

  • Die Universiteit Stellenbosch Juridiese Vereniging (‘die Vereniging’), ’n verteenwoordigende liggaam vir regstudente, lê op 2 Maart ’n skriftelike versoek aan die waarnemende Dekaan van die Regsfakulteit voor waarin hulle die Fakulteit se toestemming vra om ’n voorgenome regshulpskema (‘die Skema’) in te stel. Die oogmerk met die Skema is om gratis regsdienste aan die gemeenskap te verskaf, en ’n beperkte hoeveelheid praktiese regsopleiding aan regstudente.
  • Die Regsfakulteit keur die Skema goed, en dit word op 16 April in gebruik geneem.
  • Die Skema word bedryf deur senior regstudente wat regshulp verskaf onder toesig van regspraktisyns uit die Regsfakulteit sowel as privaat firmas wat ekstern tot die US is. Die dienste word aanvanklik een aand per week by ’n plaaslike skool verskaf, en fokus daarop om regsbystand aan die bruin en swart gemeenskap in Cloetesville te verleen.

1978

  • Die US Raad keur die eerste (gedeeltelike) oopstelling van die US vir ‘nieblanke’ studente goed – slegs vir nagraadse studente en slegs vir kursusse waartoe hulle nie elders in die Wes-Kaap toegang het nie.

1987

  • Die regshulpskema ontwikkel in ’n volwaardige sentrum, die US Regshulpkliniek, wat onder die vaandel van die US Regsfakulteit funksioneer. Die Regshulpkliniek het hulle eie kantore, in Crozierstraat, waar kliënte bedien kan word. 

1988

  • Die eerste Direkteur van die US Regshulpkliniek word aangestel: me Lutricia Roos, ’n opgeleide prokureur. Sy word ook die eerste vrou wat as direkteur van ’n regshulpkliniek in Suid-Afrika aangestel is.

1995

  • Die US Regshulpkliniek lewer die eerste opgeleide prokureur in Suid-Afrika op wat haar leerklerkskap as kandidaatprokureur by ’n regshulpkliniek voltooi het. Vantevore kon leerklerkskappe slegs by privaat regsfirmas voltooi word.
  • In dieselfde jaar verskuif die Regshulpkliniek se kantore na die voormalige Lückhoff Skool – wat die eerste Afrikaanse sekondêre skool vir bruin kinders in die Boland was – in Banhoekweg, die hart van die buurt bekend as Die Vlakte.

2018

  • Die Regshulpkliniek se naam verander: Dit heet nou die US Regskliniek om toenemende belyning met die Kliniek se ware funksie te weerspieël, wat met die verskaffing van nie net regshulp te doen het nie, maar ook van kliniese en praktiese regsopleiding.
  • Die Kliniek het ook terug Crozierstraat toe verskuif, waar dit reg oorkant die Regsfakulteit geleë is. Die verskuiwing hou heelwat voordele in, onder meer dat die Kliniek nou weer nader aan die Fakulteit is, wat dit dus makliker maak om intellektuele en fisiese hulpbronne onderling te deel. Dit maak die Kliniek ook meer toeganklik vir die gemeenskap wat daar bedien word (deurdat die kantore nader aan die taxistaanplek in Birdstraat is, wat vervoerreëlings vir Kliniekkliënte vergemaklik).

 

2022 © UX Design & Development by NetMechanic