Meer Oor Ons

Die Regskliniek het die volgende sleuteloogmerke:

  1. Verskaf aan persone wat aan die vereistes vir regshulp voldoen, inligting en bemagtig hulle deur middel van billike en gelyke toegang tot kostedoeltreffende regsdienste en -steun van goeie gehalte.
  2. Lig die betrokke persone in en bemagtig hulle deur regskennis oor te dra en regsopleiding te verskaf wat tersaaklik en van goeie gehalte is.
  3. Bemagtig kandidaatprokureurs en ander kandidaatprokureurs en ander Regskliniekpersoneel om professioneel en persoonlik te groei deur middel van mentorskap, opleiding, toesighouding en blootstelling aan die regspraktyk.
  4. Verskaf aan regstudente onderrig wat kliniese regsopleiding insluit deur hulle (in samewerking met die Universiteit Stellenbosch Regsfakulteit) te onderrig en aan die regspraktyk bloot te stel.
  5. Bevorder sterk strukture vir beheer en bestuur.
  6. Onderhou die Regskliniek se voortbestaan en vermoë om gepaste, kostedoeltreffende dienste te lewer.

Deur hierdie oogmerke te verwesenlik, dra die Regskliniek by tot die Universiteit Stellenbosch (US) se oorkoepelende strategiese imperatiewe deur te verseker eerstens dat die instelling daartoe verbonde bly om toegang te verbreed deur gevoelig te wees vir die behoeftes van die persone wat hierby baat, veral diegene in kwesbare gemeenskappe; deur die diversiteit van die Regskliniek se personeelprofiel deur middel van proaktiewe werwing te verbreed en te versnel; en deur Regskliniekpersoneel uit die aangewese groepe te ontwikkel en te behou; en tweedens dat werk van uitsonderlike gehalte gelewer word in elke faset van die bedryf van die Kliniek, en wel deur gepaste toerekeningsvatbaarheidsmeganismes en verslagdoeningstrukture binne die instelling te vestig; en laastens dat die Regskliniek die grootste maatskaplike impak moontlik binne die Kliniek se invloedsfeer nastreef deur bedryfs- en strategiese prosesse verantwoordelik en weldeurdag te bestuur, vordering gereeld in oënskou te neem en gevoelig te wees vir die veranderende konteks waarbinne dit funksioneer.

 

2022 © UX Design & Development by NetMechanic