Imiba eNcedakala Kuyo

IKliniki inceda abathengi abalufanelekelayo uncedo lwezomthetho:

 • KuQhawulo-mtshato nakwimiba enxulumene nalo;
 • Imela abantu abakhutshwe kwiindawo abahlala kuzo (oko kukuthi abantu abagxothiweyo);
 • Inceda ngeembekiselo kwiSebe lezeMisebenzi ne-CCMA:
 • Iikontrakti eziqhelekileyo namabango ezomthetho, ngokomzekelo amabango omonakalo obangelwe yingozi yemoto;
 • Ukuqokelela amatyala egameni labantu abathile, kuquka izicelo zokurhoxiswa kwezigwebo;
 • Ukumelwa ngomlinganiselo othile kwiinkqubo zoluleko zabafundi, okuhlelwa ngokwemeko leyo;
 • Ukuzotywa kwemiyolelo apho le Kliniki inganyulwanga njengephambili;
 • Ukuthotywa isidima, ukwaphulwa kwesithembiso (somtshato okanye esengeji) ukuhenda, ukrexezo, ukuphazanyiswa kobungasese, ukuphelelwa kukuthenjwa, ifama okanye idignitas namabango afana nalawo egameni labamangalelwa;
 • Amatyala apho ukhuseleko lwabantwana namalungelo abo asezingxoxweni;
 • Izicelo zemiyalelo ngokuphathelele izithintelo nenkqubo yokubuyiswa koko kuthinjwe ngokungemthetho, i-mandament van spolie, kwiinkundla zikaMantyi neNkundla yamaBango oMhlaba. Noko ke le Kliniki ayibandakanyekanga ekunyanzelisweni kwale miyalelo ngenxa yokuqwalasela iindleko, ngaphandle kokuba iiprojekti ezikhethekilieyo zilungiselela inkxaso-mali;
 • Imiba yesondlo neyobundlobongela basekhaya, ngokuvumelana nemiqathango yeBhodi yoNcedo lwezoMthetho:

"AMATYALA ESONDLO NAWOBUNDLOBONGELA BASEKHAYA

Kumatyala esondlo nobundlobongela lwasekhaya, iLegal Aid SA inokunceda abaceli abangathathi-ntweni:

 1. Ngengxoxo yokuqala. Ingxoxo yokuqala yokucebisa obandakanyeke kwisimangalo ngamalungelo akhe, inkqubo emele ilandelwe namathuba okuphumelela. 
 2. Ukumelwa ngokomthetho phantsi kweemeko.

Ukumelwa ngokomthetho kuzo naziphi na iingxoxo zasenkundleni, kodwa kuphela ukuba:

 • Lowo uncedwa ngokwezomthetho okanye okhuselwayo unethuba lokuphumelela ngokwamathuba oxhomekeko, yaye
 • Elinye icala limelwa ngummeli womthetho ovunyiweyo okanye lingummeli womthetho ovunyiweyo. Ukumelwa ngokwezomthetho kwimiba yesondlo kunokubakho xa:
 • kuye kwakho ukusilela kwenkqubo ukuvumela umceli ukuba afune okanye asebenzise umyalelo kangangethuba elingaphezu kweenyanga ezili-12, okanye
 • kuye kwakho ukuxhatshazwa kwenkqubo lelinye icala nto leyo eyenza kube nzima ukuba kukhutshwe okanye kuphunyezwe umyalelo kangangethuba elingaphezu kweenyanga ezili-12."

Le Kliniki ayinikeli uncedo lwezomthetho kule miba ilandelayo:

 • Amatyala angenanto yokwenza nezomthetho, kuquka amatyala asele enconyelwe;
 • Amatyala apho abantu bengalufanelanga uncedo lwezomthetho ngokuvumelana novavanyo loncomelo;
 • Amatyala apho imiqathango yezimali neyommandla yeKliniki ithintela ukubandakanyeka, ngaphandle kwaxa inkxaso-mali ekhethekileyo ivumela oko; 
 • Amatyala apho abantu benza amatyala angenasihlahla, phakathi kwezinye izinto benikela ubungqina bobuxoki nobuphikisanayo, nto leyo enyanzela le Kliniki ukuba irhoxe;
 • Umsebenzi onxulumene namacandelo akhethekileyo omsebenzi wezomthetho njenge-IT, ukubhaliswa kwelayisensi yotywala njl. njl.;
 • Ukubhaliswa kwebhondi nokudluliselwa kweepropati ezakhelweyo;
 • Ukubhalwa nokubhaliswa kwemidliwo neekontrakti zangaphambi komtshato;
 • Ukwahlula, ukuyekiswa, ukuhlaziywa nezinto ezinjengezo; Iingcebiso ngamatyala;
 • Ulawulo lweCandelo 74 nokuqokelelwa kwamatyala kwecandelo 65, kodwa kuya kwenzeka ukuya kutsho ekubeni iKliniki iya kumela abatyalayo kumatyala anesihlahla;
 • Ukuqokelela. Le Kliniki iya kusingatha amatyala afanelekayo egameni labakhalazayo kuphela ukuya kutsho ekukhutshweni kwesigwebo. Izigunyaziso zokuphumeza ziya kukhutshwa ngegama lomntu lowo;
 • Amabango eNgxowa-mali yeeNgozi zeNdlela;
 • Amabango okungakhathali kwezempilo; · Amatyala olwaphulo-mthetho;
 • Amabango nxamnye neYunivesithi yaseStellenbosch ngaphandle kokumelwa kwiinkqubo zoluleko (SDK);
 • Ukukhutshwa egameni loMceli;
 • Amabango amele asiwe Kwinkundla Yamabango Amancinane Amabango angaphantsi kwe-R30 000 amele athunyelwe kwiNkundla yamaBango Amancnane ize imali engaphezu kwe-R20 000 kufuneke iyekwe;
 • Amabango nxamnye ne-COIDA; Ukuthotywa isidima, ukwaphulwa kwesithembiso (somtshato okanye esengeji) ukuhenda, ukrexezo, ukuphazanyiswa kobungasese, ukuphelelwa kukuthenjwa, ifama okanye idignitas namabango afana nalawo egameni loKhalazayo. Le Kliniki iya kuthumela ileta yokulumkisa kwabo bakhathazayo ize imele abaMangalelwa kwimidliwo ngokusekelwe kwezi meko xa umthetho uvuma. Ukuphathwa kwempahla yomntu oswelekileyo; · Isicelo senkonzo ethathelwe indawo okanye umyalelo wenkundla, ngaphandle kokuba umntu uhlawula zonke iindleko ezinxulumene nala manyathelo;
 • Inyathelo leNkundla Ephakamileyo, ngaphandle kokuba kukhuselwa uqhawulo-mtshato.

2022 © UX Design & Development by NetMechanic