Imiba eNcedakala Kuyo

Iklinikhi inceda abantu abakulungeleyo ukufumana uncedo lomthetho kwi:

 • KuQhawulo-mtshato nakwimiba enxulumene nalo;
 • Imela abantu abakhutshwe kwiindawo abahlala kuzo (oko kukuthi abantu abagxothiweyo);
 • Inceda ngokuthumela abantu kwiSebe lezeMisebenzi ne-CCMA:
 • Inceda ngamabango andibene ne-contracts kunye nomonakalo, ngokomzekelo amabango omonakalo obangelwe yingozi yemoto;
 • Ukuqokelelwa kunye neemeko ezimbi zamatyala egameni lomntu onetyala, kubandakanya nezicelo zokurhoxiswa kwezigwebo
 • Ukuzotywa kwemiyolelo apho le Kliniki inganyulwanga njengomgwebi welifa;
 • Ukuthotywa isidima, ukwaphulwa kwesithembiso (somtshato okanye esengeji) ukuhenda, ukrexezo, ukuphazanyiswa kobungasese, ukuphelelwa kukuthenjwa, ifama okanye idignitas namabango afana nalawo egameni labamangalelwa;
 • Amatyala apho ukhuseleko lwabantwana namalungelo abo asezingxoxweni;
 • Izicelo zemiyalelo ngokuphathelele izithintelo nenkqubo yokubuyiswa koko kuthinjwe ngokungemthetho, i-mandament van spolie, kwiinkundla zikaMantyi neNkundla yamaBango oMhlaba. Noko ke le Kliniki ayibandakanyekanga ekunyanzelisweni kwale miyalelo ngenxa yokuqwalasela iindleko, ngaphandle kokuba iiprojekti ezikhethekilieyo zilungiselela inkxaso-mali;
 • Imiba yesondlo neyobundlobongela basekhaya, ngokuvumelana nemiqathango yeBhodi yoNcedo lwezoMthetho:

"AMATYALA ESONDLO NAWOBUNDLOBONGELA BASEKHAYA

Kumatyala esondlo nobundlobongela lwasekhaya, iLegal Aid SA inokunceda abaceli abangathathi-ntweni:

 1. Ngengxoxo yokuqala. Ingxoxo yokuqala yokucebisa obandakanyeke kwisimangalo ngamalungelo akhe, inkqubo emele ilandelwe namathuba okuphumelela. 
 2. Ukumelwa ngokomthetho phantsi kweemeko.

Ukumelwa ngokomthetho kuzo naziphi na iingxoxo zasenkundleni, kodwa kuphela ukuba:

 • Lowo uncedwa ngokwezomthetho okanye okhuselwayo unethuba lokuphumelela ngokwamathuba oxhomekeko, yaye
 • Elinye icala limelwa ngummeli womthetho ovunyiweyo okanye lingummeli womthetho ovunyiweyo. Ukumelwa ngokwezomthetho kwimiba yesondlo kunokubakho xa:
 • kuye kwakho ukusilela kwenkqubo ukuvumela umceli ukuba afune okanye asebenzise umyalelo kangangethuba elingaphezu kweenyanga ezili-12, okanye
 • kuye kwakho ukuxhatshazwa kwenkqubo lelinye icala nto leyo eyenza kube nzima ukuba kukhutshwe okanye kuphunyezwe umyalelo kangangethuba elingaphezu kweenyanga ezili-12."

Le Kliniki ayinikeli uncedo lwezomthetho kule miba ilandelayo:

 • Amatyala angenanto yokwenza nezomthetho, kuquka amatyala asele enconyelwe;
 • Amatyala apho abantu bengalufanelanga uncedo lwezomthetho ngokuvumelana novavanyo loncomelo;
 • Amatyala apho imiqathango yezimali neyommandla yeKliniki ithintela ukubandakanyeka, ngaphandle kokuba inkxaso-mali ekhethekileyo ivumela oko;
 • Amatyala apho abantu benza amatyala angenasihlahla, phakathi kwezinye izinto benikela ubungqina bobuxoki nobuphikisanayo, nto leyo enyanzela le Kliniki ukuba irhoxe;
 • Umsebenzi onxulumene namacandelo akhethekileyo omsebenzi wezomthetho njenge-IT, ukubhaliswa kwelayisensi yotywala njl. njl.;
 • Ukubhaliswa kwebhondi nokudluliselwa kweepropati ezakhelweyo;
 • Ukubhalwa nokubhaliswa kwemidliwo neekontrakti zangaphambi komtshato;
 • Ukwahlula, ukuyekiswa, ukuhlaziywa kwamashishini nezinto ezinjengezo; Iingcebiso ngamatyala;
 • Ulawulo lweCandelo 74 nokuqokelelwa kwamatyala kwecandelo 65, kodwa kuya kwenzeka ukuya kutsho ekubeni iKliniki iya kumela abatyalayo kumatyala anesihlahla;
 • Ukuqokelela imali. Le Kliniki iya kusingatha amatyala afanelekayo egameni labakhalazayo kuphela ukuya kutsho ekukhutshweni kwesigwebo. Izigunyaziso zokuphumeza ziya kukhutshwa ngegama lomntu lowo;
 • Amabango eNgxowa-mali yeeNgozi zeNdlela;
 • Amabango okungakhathali kwezempilo; · Amatyala olwaphulo-mthetho;
 • Amabango nxamnye neYunivesithi yaseStellenbosch ngaphandle kokumelwa kwiinkqubo zoluleko (SDK);
 • Ukukhutshwa kwabantu ezindaweni abahlala kuzo ngumni ndawo (oko kukuthu ukugxotha)
 • Amabango amele asiwe Kwinkundla Yamabango Amancinane, amabango angaphantsi kwe-R20 000 amele athunyelwe kwiNkundla yamaBango Amancinane ize imali engaphezu kwe-R20 000 kufuneke iyekwe;
 • Amabango nxamnye ne-COIDA; Ukuthotywa isidima, ukwaphulwa kwesithembiso (somtshato okanye esengeji) ukuhenda, ukrexezo, ukuphazanyiswa kobungasese, ukuphelelwa kukuthenjwa, ifama okanye idignitas namabango afana nalawo egameni loKhalazayo. Le Kliniki iya kuthumela ileta yokulumkisa kwabo bakhathazayo ize imele abaMangalelwa kwimidliwo ngokusekelwe kwezi meko xa umthetho uvuma. Ukuphathwa kwempahla yomntu oswelekileyo; · Isicelo senkonzo ethathelwe indawo okanye umyalelo wenkundla, ngaphandle kokuba umntu uhlawula zonke iindleko ezinxulumene nala manyathelo;
 • Inyathelo leNkundla Ephakamileyo, ngaphandle kokuba kukhuselwa uqhawulo-mtshato.

2024 © UX Design & Development by NetMechanic
 
 

Please take notice that a class action will be instituted in the Western Cape Division of the High Court of South Africa against the companies and individuals listed below:

 1. Lifestyle Direct Group International (Pty) Ltd
 2. Capital Lifestyle Solutions (Pty) Ltd t/a Lifestyle Legal
 3. Loan Tracker SA (Pty) Ltd
 4. Loan Spotter SA (Pty) Ltd
 5. Loan Match SA (Pty) Ltd
 6. Loan Choice SA (Pty) Ltd
 7. Loan Quest SA (Pty) Ltd
 8. Loan Connector SA (Pty) Ltd
 9. Loan Hub SA (Pty) Ltd
 10. Loan Zone SA (Pty) Ltd
 11. Loan Locator SA (Pty) Ltd
 12. Loan Scout SA (Pty) Ltd
 13. Loan Tracer SA (Pty) Ltd
 14. Loan Detector SA (Pty) Ltd
 15. Lifestyle Legal (Pty) Ltd
 16. Lifestyle Attorneys (Pty) Ltd
 17. All Wheel Auto (Pty) Ltd
 18. Damian Malander
 19. Nandie Paich

Please take notice further that the class action will be brought on behalf of the following class:

“All persons who have had any monies debited from their bank accounts and/or who have been harassed and threatened in connection with any demand for or collection of payment by any of the respondents at any time from 20 May 2015 to date on the basis of them having concluded purported agreements with any of the respondents through any of the websites listed below:

Should you wish not to be a member of the class you may opt out of the class by notifying the class action attorneys of record, the Stellenbosch University Law Clinic, of your choice to so opt out by no later than Monday 30 October 2023.

The Stellenbosch University Law Clinic can be contacted at:

18 – 24 Crozier Street
Stellenbosch
Telephone: (021) 808 3600
Email: rhkadmin@sun.ac.za

Electronic copies of the Court’s order certifying the class action and the particulars of claim therein shall be available on the Stellenbosch University Law Clinic’s webpage – https://www.sulawclinic.co.za

You may contact the Stellenbosch University Law Clinic through the details provided above should you wish to obtain more information about the class action.