Beskikbare Dienste

Die Kliniek ondersteun kliënte wat aan die vereistes vir regshulp voldoen met die volgende:

 • egskeidings en verwante aangeleenthede;
 • uitsettings – as verteenwoordiger van die respondent(e); dit is, die individu(e) wat uitgesit word;
 • bystand met verwysings na die Departement van Arbeid en na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA);
 • algemene siviele eise op grond van ’n kontrak of onregmatige daad, bv. skadevergoeding ingevolge ’n motorvoertuigongeluk-eis;
 • invorderings en gevalle van slegte skuld – as verteenwoordiger van die skuldenaar – asook aansoeke om die tersydestelling van ’n uitspraak;
 • beperkte verteenwoordiging in dissiplinêre verhore van studente, volgens die feite van elke besondere geval;
 • die opstel van testamente – mits die Kliniek nie daarin as eksekuteur benoem word nie;
 • naamskending, verbreking van troubeloftes (wat ’n huwelik óf verlowing betref), verleiding, egbreuk, inbreuk op privaatheid, verlies van integriteit, goeie naam of waardigheid en verwante eise – as verteenwoordiger van die verweerder;
 • gevalle waar die beskerming van kinders en hulle regte ’n geskilpunt is;
 • aansoeke om bevele in ’n landdroshof en die Grondeisehof wat met interdikte en mandamente van spolie verband hou; die Kliniek is nie by die afdwinging van sodanige bevele betrokke nie weens die koste daaraan verbonde, tensy befondsing deur middel van spesiale projekte verkry is; en
 • voorvalle van geweld en gesinsgeweld, ooreenkomstig die Regshulpraad se riglyne:

ONDERHOUD EN GESINSGEWELD

Wat onderhoud en gesinsgeweld betref, mag Regshulp SA aansoekers wat deernisgevalle is met die volgende bystaan:

 1. ’n aanvanklike konsultasie – om ’n moontlike party in ’n geding in te lig oor sy of haar regte, die prosedure wat gevolg moet word en die waarskynlikheid van suksesvolle vervolging of verdediging; 
 2. regsverteenwoordiging in sekere omstandighede:

regsverteenwoordiging by enige hofverrigtinge, maar slegs indien –

 • die ontvanger van die regshulp se eis(e) of verweer op ’n oorwig van waarskynlikheid behoort te slaag, en
 • die teenparty deur ’n toegelate regspraktisyn verteenwoordig word of self een is; regsverteenwoordiging in onderhoudsaangeleenthede kan ook verskaf word indien –"

Met die volgende aangeleenthede verskaf die Kliniek nie regshulp nie:

 • gevalle waar daar geen regsbasis is nie, onder meer sake wat alreeds verjaar het;
 • gevalle waarin die kliënte nie aan die voorgeskrewe middeletoets voldoen om regshulp te ontvang nie;
 • gevalle waar die finansiële of geografiese perke van die Kliniek betrokkenheid uitsluit, behalwe waar spesiale fondse dit toelaat; 
 • gevalle waar kliënte onhoudbare eise stel, byvoorbeeld deur vals of teenstrydige opdragte te gee, in welke geval die Kliniek noodgedwonge aan die saak sal onttrek;
 • werk in verband met spesialiteitsgebiede binne die regsberoep, bv. IT, patente en die registrasie van dranklisensies;
 • die registrasie van verbande en die oordrag van onroerende eiendom;
 • die opstel en registrasie van serwitute en huweliksvoorwaardekontrakte;
 • sekwestrasies, likwidasies, rehabilitasie en verwante aansoeke; skuldberading;
 • artikel 74-administrasies en artikel 65-skuldinvorderings, met dien verstande dat die Kliniek skuldenaars sal verteenwoordig slegs indien die saak meriete het;
 • invorderings; die Kliniek sal aanvaarbare gevalle namens klaers hanteer, maar slegs tot op die punt waar uitspraak gelewer word; lasbriewe vir eksekusie sal in die kliënt se eie naam uitgereik word;
 • eise teen die Padongelukkefonds;
 • eise weens mediese nalatigheid; kriminele sake;
 • eise teen die Universiteit Stellenbosch, met die uitsondering van verteenwoordiging in dissiplinêre (SDK) verhore;
 • uitsetting – namens die aansoekers;
 • eise wat na die Hof vir Klein Eise verwys moet word; eise vir minder as R30 000 moet na die Hof vir Klein Eise verwys word, en van die bedrag bo R20 000 moet afstand gedoen word;
 • eise ingevolge die Wet op Kompensasie vir Beserings en Siektes aan Diens (Eng. COIDA); naamskending, verbreking van troubeloftes (wat ’n huwelik óf verlowing betref), verleiding, egbreuk, inbreuk op privaatheid, verlies van integriteit, goeie naam of waardigheid en verwante eise as die eiser se verteenwoordiger; die Kliniek sal ’n skriftelike waarskuwing aan die skuldige partye stuur en sal verweerders verteenwoordig in eise op grond van bostaande oorsake, indien die saak meriete het; administrasie van gestorwe boedels; aansoeke om vervangende betekening of dagvaarding, tensy die kliënt alle kostes wat sodanige stappe inhou, sal dra;
 • litigasie in die hoë hof, buiten om ’n egskeidingsgeding teen te staan.

 

2022 © UX Design & Development by NetMechanic