Beskikbare Dienste

Die Kliniek ondersteun kliënte wat aan die vereistes vir regshulp voldoen met die volgende:

 • egskeidings en verwante aangeleenthede;
 • uitsettings – as verteenwoordiger van die respondent(e); dit is, die individu(e) wat uitgesit word;
 • bystand met verwysings na die Departement van Arbeid en na die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA);
 • algemene siviele eise op grond van ’n kontrak of onregmatige daad, bv. skadevergoeding ingevolge ’n motorvoertuigongeluk-eis;
 • invorderings en gevalle van slegte skuld – as verteenwoordiger van die skuldenaar – asook aansoeke om die tersydestelling van ’n uitspraak;
 • beperkte verteenwoordiging in dissiplinêre verhore van studente, volgens die feite van elke besondere geval;
 • die opstel van testamente – mits die Kliniek nie daarin as eksekuteur benoem word nie;
 • naamskending, verbreking van troubeloftes (wat ’n huwelik óf verlowing betref), verleiding, egbreuk, inbreuk op privaatheid, verlies van integriteit, goeie naam of waardigheid en verwante eise – as verteenwoordiger van die verweerder;
 • gevalle waar die beskerming van kinders en hulle regte ’n geskilpunt is;
 • aansoeke om bevele in ’n landdroshof en die Grondeisehof wat met interdikte en mandamente van spolie verband hou; die Kliniek is nie by die afdwinging van sodanige bevele betrokke nie weens die koste daaraan verbonde, tensy befondsing deur middel van spesiale projekte verkry is; en
 • voorvalle van geweld en gesinsgeweld, ooreenkomstig die Regshulpraad se riglyne:

ONDERHOUD EN GESINSGEWELD

Wat onderhoud en gesinsgeweld betref, mag Regshulp SA aansoekers wat deernisgevalle is met die volgende bystaan:

 1. ’n aanvanklike konsultasie – om ’n moontlike party in ’n geding in te lig oor sy of haar regte, die prosedure wat gevolg moet word en die waarskynlikheid van suksesvolle vervolging of verdediging; 
 2. regsverteenwoordiging in sekere omstandighede:

regsverteenwoordiging by enige hofverrigtinge, maar slegs indien –

 • die ontvanger van die regshulp se eis(e) of verweer op ’n oorwig van waarskynlikheid behoort te slaag, en
 • die teenparty deur ’n toegelate regspraktisyn verteenwoordig word of self een is; regsverteenwoordiging in onderhoudsaangeleenthede kan ook verskaf word indien –"

Met die volgende aangeleenthede verskaf die Kliniek nie regshulp nie:

 • gevalle waar daar geen regsbasis is nie, onder meer sake wat alreeds verjaar het;
 • gevalle waarin die kliënte nie aan die voorgeskrewe middeletoets voldoen om regshulp te ontvang nie;
 • gevalle waar die finansiële of geografiese perke van die Kliniek betrokkenheid uitsluit, behalwe waar spesiale fondse dit toelaat; 
 • gevalle waar kliënte onhoudbare eise stel, byvoorbeeld deur vals of teenstrydige opdragte te gee, in welke geval die Kliniek noodgedwonge aan die saak sal onttrek;
 • werk in verband met spesialiteitsgebiede binne die regsberoep, bv. IT, patente en die registrasie van dranklisensies;
 • die registrasie van verbande en die oordrag van onroerende eiendom;
 • die opstel en registrasie van serwitute en huweliksvoorwaardekontrakte;
 • sekwestrasies, likwidasies, rehabilitasie en verwante aansoeke; skuldberading;
 • artikel 74-administrasies en artikel 65-skuldinvorderings, met dien verstande dat die Kliniek skuldenaars sal verteenwoordig slegs indien die saak meriete het;
 • invorderings; die Kliniek sal aanvaarbare gevalle namens klaers hanteer, maar slegs tot op die punt waar uitspraak gelewer word; lasbriewe vir eksekusie sal in die kliënt se eie naam uitgereik word;
 • eise teen die Padongelukkefonds;
 • eise weens mediese nalatigheid; kriminele sake;
 • eise teen die Universiteit Stellenbosch, met die uitsondering van verteenwoordiging in dissiplinêre (SDK) verhore;
 • uitsetting – namens die aansoekers;
 • eise wat na die Hof vir Klein Eise verwys moet word; eise vir minder as R30 000 moet na die Hof vir Klein Eise verwys word, en van die bedrag bo R20 000 moet afstand gedoen word;
 • eise ingevolge die Wet op Kompensasie vir Beserings en Siektes aan Diens (Eng. COIDA); naamskending, verbreking van troubeloftes (wat ’n huwelik óf verlowing betref), verleiding, egbreuk, inbreuk op privaatheid, verlies van integriteit, goeie naam of waardigheid en verwante eise as die eiser se verteenwoordiger; die Kliniek sal ’n skriftelike waarskuwing aan die skuldige partye stuur en sal verweerders verteenwoordig in eise op grond van bostaande oorsake, indien die saak meriete het; administrasie van gestorwe boedels; aansoeke om vervangende betekening of dagvaarding, tensy die kliënt alle kostes wat sodanige stappe inhou, sal dra;
 • litigasie in die hoë hof, buiten om ’n egskeidingsgeding teen te staan.

 

2024 © UX Design & Development by NetMechanic
 
 

Please take notice that a class action will be instituted in the Western Cape Division of the High Court of South Africa against the companies and individuals listed below:

 1. Lifestyle Direct Group International (Pty) Ltd
 2. Capital Lifestyle Solutions (Pty) Ltd t/a Lifestyle Legal
 3. Loan Tracker SA (Pty) Ltd
 4. Loan Spotter SA (Pty) Ltd
 5. Loan Match SA (Pty) Ltd
 6. Loan Choice SA (Pty) Ltd
 7. Loan Quest SA (Pty) Ltd
 8. Loan Connector SA (Pty) Ltd
 9. Loan Hub SA (Pty) Ltd
 10. Loan Zone SA (Pty) Ltd
 11. Loan Locator SA (Pty) Ltd
 12. Loan Scout SA (Pty) Ltd
 13. Loan Tracer SA (Pty) Ltd
 14. Loan Detector SA (Pty) Ltd
 15. Lifestyle Legal (Pty) Ltd
 16. Lifestyle Attorneys (Pty) Ltd
 17. All Wheel Auto (Pty) Ltd
 18. Damian Malander
 19. Nandie Paich

Please take notice further that the class action will be brought on behalf of the following class:

“All persons who have had any monies debited from their bank accounts and/or who have been harassed and threatened in connection with any demand for or collection of payment by any of the respondents at any time from 20 May 2015 to date on the basis of them having concluded purported agreements with any of the respondents through any of the websites listed below:

Should you wish not to be a member of the class you may opt out of the class by notifying the class action attorneys of record, the Stellenbosch University Law Clinic, of your choice to so opt out by no later than Monday 30 October 2023.

The Stellenbosch University Law Clinic can be contacted at:

18 – 24 Crozier Street
Stellenbosch
Telephone: (021) 808 3600
Email: rhkadmin@sun.ac.za

Electronic copies of the Court’s order certifying the class action and the particulars of claim therein shall be available on the Stellenbosch University Law Clinic’s webpage – https://www.sulawclinic.co.za

You may contact the Stellenbosch University Law Clinic through the details provided above should you wish to obtain more information about the class action.