Singobani

Inkqubo yomthetho yaseMzantsi Afrika inokusebenza kuphela xa ifikeleleka kwaye ifanelekile emehlweni omhlali oqhelekileyo. IKlinikhi yoNcedo lwezomthetho inokumisela ukufikelela kokufikelela kubulungisa kubantu abahluphekayo kakhulu.

Umbono

  1. Abahlali abaxhotyisiweyo ngokomthetho nabomeleleyo belungele ukumela amalungelo abo, njengabantu ngabanye okanye njengabahlali;
  2. Abo baphumelele izifundo zomthetho abaqeqeshwe ngokusemagqabini abakwezona ndawo ziphezulu ngokuphathelele ukuqesheka kwabo; kwakunye
  3. Nabona bahlali baninzi boMzantsi Afrika abaziphapheleyo iimbopheleleko zabo zobulungisa ekuhlaleni.

Umsebenzi

Ukwenza umbono wethu ube yinto yokwenene iKliniki yezoMthetho ngamaphulo entsebenziswano okanye ezinye iindlela, inikela icebiso elisemagqabini nokumelwa kwezomthetho kumatyala aqhelekileyo kubahlali abakufanelekelayo ukuncedwa ngokwezomthetho e-Stellenbosch nakwimimandla ekufutshane yaye silungiselela nemfundo yezomthetho kuquka imfundo yomthetho wezonyango, kumagqwetha asaqalayo, abafundi bezomthetho abakunyaka wokugqibela nakubahlali kuquka abo bangamahlwempu nabavalelwe amathuba.


Amaxabiso

IKliniki yezoMthetho ilindele ukuba bonke abaqeshwa balondoloze imilinganiselo esisiseko yentlangano ekuphatheni abathengi, abasebenzi, nabanye ababandakanyekileyo:

  • Ukuzimisela nokuthanda
  • Ukuba phandle
  • Ukuthembeka nengqibelelo
  • Intlonelo

 

Siphi

Stellenbosch

Crozierstraat 18-24 , Stellenbosch , 7600  

IFowuni: +27 (0)21 887 6270
Ifeksi: +27 (0)21 808 3600
I-imeyili: rhkadmin@sun.ac.za

Iklinikhi ivaliwe kwiholide zikawonkewonke

Okwangoku
Kuvaliwe
View business hours for Stellenbosch >

Worcester

1 Durban St , Worcester , 6849  

Nceda uqhagamshelane neKlinikhi yeMthetho malunga nokuba siza kuba nini kule dilesi.

Ceres

Rietvallei Library , Lylle Street , Ceres , 6835  

Nceda uqhagamshelane neKlinikhi yeMthetho malunga nokuba siza kuba nini kule dilesi.

SIQHAGAMSHELE
It is comforting and reassuring to know that in this area we have a Law clinic which appreciates the absolute importance of obtaining a qualified and experienced legal representation for parties who are saddled with legal issues.

I can attest to the fact that your clinic highly recognizes the importance of legal representation as a means of enforcing rights and interests.

I wish to express my thanks and sincere appreciation…for your willingness to be a champion of justice. Without your forthcoming response and your consideration to the matters which we had, we would be still sitting with protracted litigation and litigants saddled with high fees.

Thank you for such wonderful and immeasurable support. I do acknowledge your contribution to the justice system and it means a lot. I can’t thank you enough for what you have done for the court.
KaMantyi weNgingqiMs. Cnnziweni
March 2018
 

 

Iindaba

Prestiguous International Scholarship Awarded

Dr Theo Broodryk has, upon invitation, been awarded the prestigious Beaufort (Colenso) Scholarship by St John’s College, Cambridge University in the United Kingdom.

 

Read More >>
Stellenbosch Law Clinic Developing its International Footprint

Stellenbosch Law Clinic developing its international footprint

The Clinic’s Stephan van der Merwe has been awarded funding grants from the United Nations Office on Drugs & Crime (UNODC) and the University of Stellenbosch Faculty of Law’s Research Committee to visit Melbourne, Australia, from 27 November to 9 December 2018.

Stephan will attend the International Journal of Clinical Legal Education (IJCLE) Conference on 28 to 30 November to present a paper entitled  “Intentional about impact: Changing lives and laws through the work of University Law Clinics”....

 

Read More >>
South African Law Reform Commission International Conference on Access to Justice, Legal Costs and Other Interventions

Law Clinic attorney Odwa Nweba was recently invited to speak at the South African Law Reform Commission International Conference on Access to Justice, Legal Costs and Other Interventions.


Read More >>
2018 © UX Design & Development by NetMechanic