MALUNGA NGATHI

Nazi ezona njongo ziphambili zeKliniki yezoMthetho:

 1. Ukwazisa nokuxhobisa abantu abafanelekayo ngofikelelo olunobulungisa nolunokulingana kwiinkonzo nenkxaso yezomthetho esemgangathweni nefikelelekayo
 2. Ukuxelela nokuxhobisa abantu abafanelekayo ngokusasazwa nokulungiselelwa kwenkcazelo noqeqesho lwezomthetho olusemgangathweni
 3.  Ukulungiselela uphuhliso olusemagqabini nolobuqu lwamagqwetha asafundayo nabanye abasebenzi beKliniki yezoMthetho, ngeengcebiso, uqeqesho, ukubekw’ esweni nokuqhelana nokusebenzisa umthetho
 4. Ukulungiselela imfundo, kuquka imfundo yomthetho wezonyango, kubafundi bezomthetho ngokubafundisa nokubaqhelanisa nokusebenza komthetho (ngokusebenzisana neCandelo lezoMthetho leYunivesithi yase-Stellenbosch)
 5. Ukukhuthaza iziseko ezingqingqwa zolawulo
 6. Ukulondoloza ubukho beKlinikhi yezoMthetho namandla ayo okunikela iinkonzo ezifanelekayo, ezifikelelekayo

Ngokufezekiswa kwezi njongo, iKliniki yezoMthetho inegalelo kwiinjongo ezichuliweyo zeYunivesithi ngokuqinisekisa ukuba, kuqala, iqhubeka izimisele ekwenzeni banzi ufikelelo ngokusabela kwiimfuno zabo baxhamla kuyo, ingakumbi abo bahlala kwiindawo ezisesichengeni; ngokwandisa nokuhambisela phambili iprofayili yokwahlukana kwabasebenzi beKliniki yezoMthetho ngokugaya okumandla; ukuphuhlisa nokulondoloza abasebenzi beKliniki yezoMthetho kumaqela abekiweyo; nokuyila inkcubeko nemo ehlangeneyo yeKliniki yezoMthetho eyamkela ukwahlukana nemilinganiselo yeYunivesithi; okwesibini, ukunikezela umsebenzi okumgangatho ophezulu kwinkalo nganye yokusebenza kwayo ngokumilisela nokusebenzisa iinkqubo zokuphendula neenkqubo zokunikela ingxelo kule ntlangano; kanti okokugqibela izama ukufikelela ukuba negalelo kwibutho labantu ngokuthi ngendlela ebonisa ukuzibophelela nengqiqo iqhube amaphulo achuliweyo; ihlola inkqubela rhoqo; yaye isabela nakwimo etshintsha rhoqo esebenza kuyo.


2023 © UX Design & Development by NetMechanic
 
 

Please take notice that a class action will be instituted in the Western Cape Division of the High Court of South Africa against the companies and individuals listed below:

 1. Lifestyle Direct Group International (Pty) Ltd
 2. Capital Lifestyle Solutions (Pty) Ltd t/a Lifestyle Legal
 3. Loan Tracker SA (Pty) Ltd
 4. Loan Spotter SA (Pty) Ltd
 5. Loan Match SA (Pty) Ltd
 6. Loan Choice SA (Pty) Ltd
 7. Loan Quest SA (Pty) Ltd
 8. Loan Connector SA (Pty) Ltd
 9. Loan Hub SA (Pty) Ltd
 10. Loan Zone SA (Pty) Ltd
 11. Loan Locator SA (Pty) Ltd
 12. Loan Scout SA (Pty) Ltd
 13. Loan Tracer SA (Pty) Ltd
 14. Loan Detector SA (Pty) Ltd
 15. Lifestyle Legal (Pty) Ltd
 16. Lifestyle Attorneys (Pty) Ltd
 17. All Wheel Auto (Pty) Ltd
 18. Damian Malander
 19. Nandie Paich

Please take notice further that the class action will be brought on behalf of the following class:

“All persons who have had any monies debited from their bank accounts and/or who have been harassed and threatened in connection with any demand for or collection of payment by any of the respondents at any time from 20 May 2015 to date on the basis of them having concluded purported agreements with any of the respondents through any of the websites listed below:

Should you wish not to be a member of the class you may opt out of the class by notifying the class action attorneys of record, the Stellenbosch University Law Clinic, of your choice to so opt out by no later than Monday 30 October 2023.

The Stellenbosch University Law Clinic can be contacted at:

18 – 24 Crozier Street
Stellenbosch
Telephone: (021) 808 3600
Email: rhkadmin@sun.ac.za

Electronic copies of the Court’s order certifying the class action and the particulars of claim therein shall be available on the Stellenbosch University Law Clinic’s webpage – https://www.sulawclinic.co.za

You may contact the Stellenbosch University Law Clinic through the details provided above should you wish to obtain more information about the class action.